POZ – sprawozdawanie badań diagnostycznych i wzrost stawki kapitacyjnej

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina, że zgodnie z zarządzeniem NR 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. ( t.j. Zarządzenie  NR 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r.) „w sprawie określenia warunków w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna” od dnia 1 sierpnia 2015 r. wysokość stawki kapitacyjnej uzależniona jest od przyjętego przez Świadczeniodawcę sposobu sprawozdawania badań diagnostycznych w danym okresie oraz począwszy od IV kwartału 2015 r. także od wskaźnika poziomu wykonania badań diagnostycznych. Do wzrostu wartości stawki kapitacyjnej (zgodnie z Załącznikiem nr 1 (l.p 1.1b) do Zarządzenia nr 3/2015/DSOZ Prezesa NFZ  z dnia 7 stycznia 2015 r.) kwalifikowani są wyłącznie Świadczeniodawcy, którzy sprawozdają badania diagnostyczne w wymaganej formie, terminie i zakresie tj.:

1)  sprawozdawczość indywidualna do numeru PESEL pacjenta – komunikatem XML typu SWIAD – „Komunikat szczegółowy NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych”,

2)  w terminie do 20 dnia po upływie każdego miesięcznego okresu sprawozdawczego,

3) sprawozdawczość indywidualna obejmuje badania wyszczególnione w tabeli nr 17 załącznika nr 3 od Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 20 czerwca 2008r „w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych”( DZ.U.2013.1447 z późn. zm.)

Sprawozdanie z realizacji badań powinno zawierać informacje tylko i wyłącznie o badaniach już zrealizowanych przez świadczeniobiorców. Badania wykazane w sprawozdawczości indywidualnej do numeru PESEL sprawozdawane miesięcznie nie mogą powielać się w sprawozdaniu zbiorczym przekazywanym do DOW NFZ w okresach kwartalnych.

Więcej informacji na www.nfz-wroclaw.pl

Dodaj komentarz